Komentarz autorstwa prawników kancelarii

Wydarzenia

20 Jan 2020

Staraniem prawników Chmielniak Adwokaci dr. hab. prof. UŚ Jarosława Zagrodnika, mec. Łukasza Chmielniaka, partnera zarządzającego, mec. dr. Aleksandry Rychlewskiej - Hotel oraz mec. Marcina Klonowskiego ukazał się komentarz do zmian w procedurze karnej po nowelizacji w 2019r. 

Książka zawiera kompleksowe omówienie zmian wprowadzonych do Kodeksu postępowania karnego mocą ustawy z dnia 19 lipca 2019 r., jednej z bardziej kontrowersyjnych nowelizacji procedury karnej na przestrzeni lat. Komentując poszczególne przepisy, autorzy starali się przedstawić zarówno konsekwencje procesowe nowej regulacji, jak i dokonać jej rzetelnej oceny z punktu widzenia interesów stron postępowania.

Tradycyjna forma komentarza do ustawy, w większości przypadków wzbogacona o wyodrębnioną istotę danej zmiany, umożliwia łatwe zaznajomienie się z treścią znowelizowanych przepisów. Opracowanie zawiera odesłania do innych przepisów podlegających zmianie, co pozwala lepiej zrozumieć intencję ustawodawcy i dokonać całościowej oceny nowej procedury. Oprócz odesłań do przepisów wewnątrz ustawy, w książce uwzględnia się zarazem regulację międzynarodową oraz orzeczenia krajowych i zagranicznych organów wymiaru sprawiedliwości. Czytelnik ma dzięki temu możliwość dokonania samodzielnej weryfikacji wprowadzonych przez ustawodawcę zmian z perspektywy ich zgodności z konstytucyjnym i konwencyjnych standardem prawa oskarżonego do obrony, jak również z europejskimi gwarancjami ochrony praw osoby pokrzywdzonej przestępstwem.

Komentarz uwzględnia wszystkie zmiany procedury karnej wprowadzone ustawą nowelizującą z dnia 19 lipca 2019 r., w tym w szczególności wydłużenie trybu uzyskiwania przez pokrzywdzonego uprawnienia do złożenia subsydiarnego aktu oskarżenia, wprowadzenie ujednoliconych formularzy uzasadnień wyroków sądów pierwszej i drugiej instancji, dodanie podstawy oddalenia wniosku dowodowego w postaci upływu zakreślonego przez organ procesowy terminu (tzw. prekluzja dowodowa) oraz umożliwienie sądowi prowadzenia postępowania dowodowego pod usprawiedliwioną nieobecność oskarżonego lub jego obrońcy.

Zapraszamy do zakupu na stronach Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. pod adresem internetowym księgarni.