Chronimy menedżerów przed odpowiedzialnością prawną

Sprawowanie funkcji w organach spółek oraz zarządzanie przedsiębiorstwami niesie ze sobą rozmaite ryzyka, które skutkować mogą dla menedżerów poważnymi konsekwencjami prawnymi. 

Niezależnie od tego w jakich sektorach gospodarki i branżach, podmioty gospodarcze prowadzą działalność, zarządzający nimi menedżerowie w związku ze sprawowaną funkcją ponosić odpowiedzialność cywilną, administracyjną, czy nawet karną. W konsekwencji narażeni są na odpowiedzialność cywilną, surowe kary pieniężne, utratę majątku osobistego, niemożność pełnienia funkcji w organach spółek kapitałowych, czy nawet kary pozbawienia wolności. 

Od wielu lat wspieramy przedsiębiorców i menedżerów naszą wiedzą i doświadczeniem w zakresie różnych dziedzin prawa, zapewniając im ochronę przed wszelkimi formami odpowiedzialności prawnej, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności represyjnej. Projektujemy rozwiązania chroniące ich majątek i dbamy o bezpieczne sprawowanie funkcji w organach podmiotów gospodarczych. 

Rozumiemy jaka odpowiedzialność spoczywa na menedżerach i potrafimy ją minimalizować.

Naszym klientom i ich rodzinom oferujemy także pomoc psychologiczną pozwalającą na minimalizowanie negatywnych skutków wynikających z sytuacji a w przypadku sytuacji kryzysowej także wsparcie i pomoc w zakresie public relation. 

Zakres pomocy

  • doradzamy we wszystkich obszarach odpowiedzialności osób sprawujących funkcje w organach osób prawnych, członków zarządu i rad nadzorczych
  • analizujemy i wskazujemy obszary ryzyka w organizacji mogące skutkować odpowiedzialnością prawną menedżerów 
  • doradzamy w zakresie kontraktów menedżerskich, stosunku pracy czy powołania 
  • reprezentujemy przedsiębiorców lub menedżerów w postępowaniach z zakresu odpowiedzialności za zaległości podatkowe członków zarządu 
  • świadczymy pomoc prawną w związku z dochodzeniem roszczeń od byłych członków zarządu 
  • pomagamy spółkom w identyfikacji odpowiedzialności menedżerów z tytułu wyrządzenia szkody organizacji 
  • występujemy w sprawach administracyjnych w zakresie orzeczenia kary finansowej 
  • projektujemy rozwiązania umożliwiające ochronę kapitału  
  • zapewniamy wsparcie i opiekę psychologiczną na każdym etapie postępowania 

Dla kogo?

Klienci indywidualni
Członkowie zarządów
Menedżerowie
Przedsiębiorcy
Spółki osobowe
Spółki kapitałowe
Fundacje
Stowarzyszenia
Spółki publiczne
Osoby fizyczne
Prawnicy przedsiębiorstw

Kontakt

Łukasz Chmielniak - Adwokat | Partner

Łukasz Chmielniak


Chmielniak Adwokaci