Naruszenie obowiązków informacyjnych na rynku kapitałowym

Obowiązujące przepisy prawa* nakładają liczne obowiązki informacyjne na zarządy spółek giełdowych, notowanych zarówno na rynku głównym, jak i w Alternatywnym Systemie Obrotu (ASO). Nienależyte wykonywanie lub nie wykonywanie obowiązków informacyjnych przez spółkę publiczną skutkować może dotkliwymi sankcjami finansowymi dla zarządów spółek giełdowych ale także dla członków rad nadzorczych. Odpowiedzialność zarządów spółek publicznych oraz odpowiedzialność członków rad nadzorczych występuje przede wszystkim na gruncie przekazywania informacji poufnych, informacji bieżących i okresowych. 

Jako specjalistyczna kancelaria prawna oferujemy kompleksowe wsparcie dla spółek publicznych w zakresie prawidłowego wypełniania obowiązków informacyjnych wynikających z rozporządzenia MAR. Pomagamy zarówno członkom zarządu ale i członkom rad nadzorczych. Oferujemy także wsparcie osobom odpowiedzialnym za utrzymywanie relacji inwestorskich oraz odpowiedzialnym za prowadzenie polityki informacyjnej spółki publicznej. 

Zapewniamy właściwe rozwiązania organizacyjne i wdrażamy procedury pozwalające na zachowanie prawidłowego obiegu informacji poufnych oraz minimalizujące ryzyka związane z obowiązkami informacyjnymi spółki giełdowej.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie nadużyć na rynku (dalej Rozporządzenie MAR)

** Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Zakres pomocy

  • opracowanie i wdrożenie procedur wewnętrznych w spółce publicznej w zakresie prawidłowej realizacji obowiązków informacyjnych, w tym Regulamin Obiegu Informacji Poufnej, zasady prowadzenia list osób mających dostęp do informacji poufnych oraz pouczenia dla osób mających dostęp do informacji poufnych,
  • bieżące wsparcie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych spółki, w szczególności poprzez doradztwo w zakresie przygotowywania raportów bieżących i okresowych oraz sporządzania korekt, 
  • pomoc prawna i doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów związanych z działalnością KNF, KDPW oraz GPW, 
  • pomoc prawna w postępowaniach administracyjnych przed KNF związanych z nałożeniem kar finansowych 
  • zastępstwo procesowe przed sądami administracyjnymi w zawiązku z wypełnianiem obowiązków informacyjnych
  • szkolenia  

Dla kogo?

Menedżerowie
Spółki kapitałowe
Spółki publiczne

Kontakt

Robert Gniezdzia - Radca Prawny | Partner

Robert Gniezdzia


Chmielniak Adwokaci