dr Aleksandra Rychlewska-Hotel

Adwokat

dr Aleksandra Rychlewska-Hotel - Adwokat

Specjalizuje się w prawie karnym materialnym oraz procesowym. Posiada doświadczenie w sprawach z zakresu przestępczości gospodarczej i skarbowej, jak również korupcji. Doradza w zakresie odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej i podatkowej menedżerów.

W kancelarii Chmielniak Adwokaci zajmuje się w szczególności analizą prawną ryzyka odpowiedzialności karnej menedżerów za przestępstwa przeciwko mieniu i obrotowi gospodarczemu, przestępstwa korupcyjne oraz przestępstwa na rynku kapitałowym. Przygotowuje opinie prawne i strategie procesowe zarówno dla oskarżonych, jak i osób pokrzywdzonych przestępstwem. Doradza przy tworzeniu procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.

Ukończyła studia magisterskie i doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskała broniąc pracę doktorską poświęconą tematyce bezpieczeństwa prawnokarnego jednostki.

Dwukrotna laureatka Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w nauce. Jej projekt badawczy pt. „Zasada nullum crimen sine lege w systemie demokratycznego państwa prawa. Badania prawnoporównawcze w oparciu o europejski system konwencyjny” otrzymał finansowanie w ramach konkursu Preludium 8 organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Autorka licznych publikacji naukowych z prawa karnego materialnego i procesowego.

Biegle włada językiem angielskim.

Dorobek naukowy

Literatura naukowa

 • Zasada nullum crimen sine lege na tle współczesnej idei państwa prawa, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2017, nr 3
 • The Nullum Crimen Sine Lege Principle in the European Convention of Human Rights: The Actual Scope of Guarantees, Polish Yearbook of International Law 2016, tom XXXVI
 • O gwarancyjnym modelu wykładni prokonstytucyjnej przepisów typizujących czyny zabronione pod groźbą kary, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2016, nr 3
 • O przepisie art. 168a k.p.k. jako przyzwoleniu na korzystanie w ramach procesu karnego z dowodów zdobytych w sposób nielegalny, Palestra 2016, nr 5
 • Przedmiot czynności wykonawczej przestępstwa „prania brudnych pieniędzy”. Uwagi na tle uchwały Sądu Najwyższego z 18 grudnia 2013 r., I KZP 19/13, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2015, nr 3
 • O dyrektywie interpretacyjnej in dubio pro reo. Uwagi na tle ustawy nowelizującej postępowanie karne, Palestra 2015, nr 9-10
 • Glosa do wyroku TSUE z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawach połączonych Corina-Hrisi Tulică (C-249/12) i Călin Ion Plavoșin (C-250/12) – podstawa opodatkowania w podatku od wartości dodanej, Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 2015, nr 3
 • Kontradyktoryjny model postępowania karnego z perspektywy zasady prawdy materialnej. Rozważania na tle nowelizacji ustawy karnoprocesowej, Forum Prawnicze 2015, nr 1
 • Zasada ne bis in idem w świetle Karty Praw Podstawowych UE, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2014, nr 3
 • Konsensualizm procesowy – kilka uwag dotyczących projektu ustawy zmieniającej Kodeks postępowania karnego, Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2012, nr 3, t. 2
 • Glosa do uchwały SN z dnia 19 stycznia 2012 r., I KZP 18/11, Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2012, nr 3, t. 1
 • Kodeks postępowania karnego. Komentarz praktyczny do nowelizacji 2019, współautor, Wolters Kluwer, 2020

Dane kontaktowe

Email

arychlewskahotel@chmielniak.com.pl

Telefon

327201250

LinkedIn