Marcin Klonowski

Adwokat

Marcin Klonowski - Adwokat

Specjalizuje się w prawie karnym gospodarczym i skarbowym. Przeprowadza audyty prawnokarne oraz projektuje rozwiązania ograniczające ryzyko wystąpienia przestępstw w spółkach. 

W Kancelarii Chmielniak Adwokaci zajmuje się obroną menadżerów oraz reprezentowaniem interesów spółek w postępowaniach karnych gospodarczych i skarbowych. Przeprowadza audyty zmierzające do oceny ryzyka odpowiedzialności prawnokarnej spółek i menedżerów, w tym w szczególności w zakresie finansowych skutków przestępstw (odpowiedzialność posiłkowa, konfiskata rozszerzona,odpowiedzialność podmiotów zbiorowych). Projektuje procedury zmierzające do minimalizacji ryzyka popełnienia przestępstwa w organizacjach oraz stworzenia kanałów zgłoszeniowych (m.in. procedury antykorupcyjne). Prowadzi również inne sprawy z zakresu prawa karnego, w tym sprawy o błędy medyczne.

Posiada doświadczenie w prowadzeniu skomplikowanych spraw dotyczących przestępstw przeciwko mieniu i obrotowi gospodarczemu między innymi o oszustwa,przywłaszczenia, działanie na niekorzyść spółek, zmowy przetargowe, działanie na niekorzyść wierzycieli oraz o przestępstwa korupcyjne. Jego doświadczenie obejmuje też złożone sprawy o przestępstwa skarbowe m. in. o karuzele VAT czy uszczuplenia podatków w związku z przyjmowanymi mechanizmami optymalizacji podatkowej.

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktorant w Katedrze Postępowania Karnego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Prowadzi badania naukowe dotyczące postępowania odwoławczego w ramach grantu przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie Preludium 13.

Autor bloga "Bez zarzutu" o zmianach w sferze prawa karnego wpływających na środowisko biznesowe oraz o sposobach ograniczenia ryzyka przed popełnieniem przestępstwa w organizacjach. 

Biegle włada językiem angielskim.

Dorobek naukowy

Literatura naukowa

 • Groźba bezprawna jako znamię przestępstwa z art. 245 k.k., Studia Iuridica Lublinensia 2018, nr 2 (vol 27)
 • Orzekanie w granicach środka odwoławczego w kwestii prawidłowej wykładni art. 433 § 1 k.p.k., Białostockie Studia Prawnicze 2018, nr 1 (vol 23)
 • Discussion reports. Part One, [w:] A. Górski (red.), International Criminal Court. Humboldt Kolleg. Międzynarodowy Trybunał Karny. Theory. Practice. Challenges, Warszawa 2017
 • Model czynności wyjaśniających w k.p.s.w. [w:] A. Światłowski (red.), Odpowiedzialność w przedmiocie drobnych czynów zabronionych, Kraków 2016
 • Orzekanie kasatoryjne przez sąd odwoławczy w procesie karnym, [w:] P. Czarnecki, M. Nowak (red.), „Postępowanie odwoławcze w znowelizowanym Kodeksie postępowania karnego”, Kraków 2016
 • Warunkowe umorzenie postępowania karnego, [w:] P. Czarnecki (red.), „Współzależność postępowania karnego i innych rodzajów postępowań represyjnych”, Warszawa 2016
 • Legitymacja skargowa pokrzywdzonego a wznowienie prawomocnie zakończonego postępowania przygotowawczego, Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2016, nr 2 (24)
 • Prokurator jako rzecznik interesu publicznego, [w:] P. Czarnecki, M. Czerwińska (red.), Uczestnicy postępowania karnego w świetle nowelizacji procedury karnej po 1.7.2015 r. Komentarz praktyczny, Warszawa 2015
 • Odpowiedzialność karna za ujawnienie tajemnicy lekarskiej z powodu niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób, Studenckie Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Nr 14/2015
 • Zaskarżalność wyroków wydanych w trybach konsensualnych po Nowelizacji 2015, Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2/2015
 • Wykorzystanie informacji objętych tajemnicą obrończą a prawo do obrony adwokata, Wrocławskie Studia Sądowe 2/2015
 • Wykorzystanie prywatnego nagrania z tortur polskim postępowaniu karnym, [w:] P. Czarnecki, M. Czerwińska (red.), Katalog dowodów w postępowaniu karnym, Warszawa 2014
 • Kodeks postępowania karnego. Komentarz praktyczny do nowelizacji 2019, współautor, Wolters Kluwer, 2020

Dane kontaktowe

Email

mklonowski@chmielniak.com.pl

Telefon

517 666 461

LinkedIn