Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary uderzy w przedsiębiorców na wielu szczeblach ich funkcjonowania. Przepisy obejmą swoim działaniem spółki kapitałowe, fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie, a także inne podmioty posiadające osobowość prawną.

Przedsiębiorcy ponosić będą odpowiedzialność za czyny zabronione, popełnione w związku z prowadzoną działalnością, jak również za niewdrożenie rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie przestępstwom, w tym za brak procedur określających zasady działania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości. Podmioty zbiorowe będą mogły zostać ukarane również za działanie swoich prokurentów, pełnomocników, kierowników działów, pracowników, a nawet podwykonawców.

Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych zagrożona jest wielomilionowymi karami finansowymi, przymusowym rozwiązaniem podmiotu zbiorowego, a także dolegliwymi środkami karnymi.  

Organy zarządzające, odpowiednio do swoich uprawnień, powinny podjąć działania, aby maksymalnie ograniczyć ryzyko nieprawidłowości.

W związku z naszym długoletnim doświadczeniem w sprawach karnych gospodarczych i skarbowych jesteśmy w stanie zapewnić pomoc zarówno w zakresie przeszkolenia kadry menedżerskiej podmiotów zbiorowych w przedmiocie grożących ryzyk, jak również zaprojektować stosowne rozwiązania minimalizujące te ryzyka, w końcu reprezentować podmioty zbiorowe w toczących się postępowania karnych. 

Zakres pomocy

  • audyt pod kątem procesów generujących ryzyka dla organizacji 
  • doradztwo w zakresie właściwego zaprojektowania procesów mogących skutkować powstaniem odpowiedzialności 
  • opracowanie i wdrożenie procedur wewnętrznych pozwalających wykazać należytą staranność 
  • doradztwo w zakresie ochrony sygnalistów 
  • szkolenia dla organizacji 
  • reprezentacja organizacji w postępowaniach na etapie prokuratorskim i sądowym we wszystkich instancjach 

Dla kogo?

Klienci indywidualni
Członkowie zarządów
Menedżerowie
Przedsiębiorcy
Spółki osobowe
Spółki kapitałowe
Fundacje
Stowarzyszenia

Kontakt

Łukasz Chmielniak - Adwokat | Partner

Łukasz Chmielniak


Chmielniak Adwokaci