Bezpieczny rynek finansowy

Podstawowym obowiązkiem emitentów na rynku kapitałowym jest obowiązek niezwłocznego raportowania wszelkich informacji poufnych. Powszechny i równy dostęp do informacji poufnych jest bowiem gwarantem właściwych decyzji inwestycyjnych, a tym samym służy zachowaniu zasad uczciwej konkurencji na rynku kapitałowym.

Aktem prawnym regulującym obowiązki informacyjne na rynku kapitałowym jest rozporządzenie MAR. Niezależnie jednak od samego rozporządzenia MAR, na polskim rynku kapitałowym obowiązuje cały szereg regulacji, z których wynikają surowe sankcje z tytułu niewykonania obowiązków informacyjnych na rynku kapitałowym. Mogą być one nakładane tak na organizacje, jak również na osoby fizyczne – członków zarządów i rad nadzorczych. Sankcje administracyjne wahają się od kilkudziesięciu do nawet ponad 10 mln PLN.

Niezależnie od sankcji administracyjnych z tytułu nienależytego wykonywania obowiązków informacyjnych na rynku kapitałowym grozi również odpowiedzialność karna, z wysokimi karami grzywny i karami pozbawienia wolności włącznie.

Rozumiejąc zarówno istotę rynku kapitałowego, jak również dysponując wiedzą w zakresie regulacji MAR i innych aktów regulujących obowiązki informacyjne na rynku kapitałowym oraz doświadczeniem procesowym, jesteśmy w stanie zapewnić menedżerom i organizacjom maksymalne bezpieczeństwo w trakcie postępowań, które mogą zostać wszczęte w związku z niedochowaniem obowiązków informacyjnych, tak o charakterze administracyjnym, jak również o charakterze karnym.


Produkt skierowany jest do:

 • spółek publicznych, które zobowiązane są należycie wypełniać swoje obowiązki informacyjne na rynku kapitałowym – art. 17 MAR
 • spółek publicznych w stosunku, do który zostało wszczęte przez KNF postępowanie administracyjne o wymierzenie sankcji administracyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem kar za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych w zakresie informacji poufnych – art. 96 ustawy o ofercie publicznej
 • przedstawicieli organów spółek publicznych (członków zarządu i rady nadzorczej) w stosunku do których zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wymierzenie sankcji administracyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem kar za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych – art. 96 ustawy o ofercie publicznej
 • osób obowiązanych do zachowania tajemnicy zawodowej na rynku kapitałowym, w stosunku, do którym zostało wszczęte postępowanie karne o naruszenie tajemnicy – art. 179 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
 • menedżerów, przeciwko którym zostało wszczęte postępowanie karne z tytułu naruszenia obowiązków informacyjnych, w tym w szczególności z tytułu ujawnienia lub wykorzystania informacji poufnych (insider trading) – art. 179a, 180 oraz 181 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
 • menedżerów, przeciwko którym zostało wszczęte postępowania karne z tytułu bezprawnego udzielenia rekomendacji lub nakłaniania do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, których dotyczy informacja poufna - 182 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
 • menedżerów, przeciwko którym prowadzone jest postępowanie karne z tytułu manipulacji instrumentami finansowymi – art. 183 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
 • menedżerów, przeciwko którym zostało wszczęte postępowanie karne z tytułu dezinformacji w ofercie publicznej – art. 100 ustawy o ofercie publicznej.

Jak możemy Ci pomóc?

 Czego się możesz spodziewać?


 1. W zakresie konsultacji przedprocesowych jesteśmy w stanie zaopiniować zaistniałe zdarzenia oraz doradzać w zakresie zminimalizowania ewentualnej odpowiedzialności cywilnej, administracyjnej, a przede wszystkim karnej.
 2. Zapewniamy ochronę prawną zarówno na etapie postępowań przed Komisją Nadzoru Finansowego, jak również w postępowaniach przed sądami administracyjnymi (WSA, NSA). 
 3. Bronimy w postępowaniach karnych, tak na etapie postępowania przygotowawczego, jak również na
  etapie postępowania sądowego. Budujemy linię obrony, sporządzamy pisma procesowe, uczestniczymy w czynnościach procesowych.
 4. Zapewniamy bieżące doradztwo w zakresie raportowania informacji poufnych w organizacjach, jak również kwalifikacji poszczególnych informacji przez pryzmat obowiązków ich raportowania.
 5. Zapewniamy również pomoc w zakresie bieżącej komunikacji z rynkiem oraz mediami na wypadek sytuacji kryzysowych.
 1. Dostępu do wszystkich dokumentów i historii sprawy 24/7
 2. Stałego kontakt z dedykowanym prawnikiem, który będzie prowadził Twoje sprawy
 3. Pełnej kontroli kosztów prowadzania sprawy oraz elastycznego sposobu rozliczeń
 4. Narzędzi komunikacji zapewniających najwyższy poziom bezpieczeństwa i poufności