Systemy Zarządzania Zgodnością

Przedsiębiorcy zobowiązani są do przestrzegania szeregu różnego rodzaju przepisów o charakterze regulacyjnym i administracyjnym. Prowadzenie działalności gospodarczej z pominięciem ciążących na przedsiębiorstwie obowiązków może skutkować nałożeniem wysokich kar administracyjnych ale i innych ograniczeń. Zabezpieczeniem przed sankcjami wymierzonymi w organizacje nie przestrzegające obowiązujących przepisów mogą być systemy zarządzania zgodnością tzw. compliance. 

Często zmieniające się przepisy zmuszają przedsiębiorców do ciągłego dostosowywania prowadzonej działalności do nowego otoczenia prawnego. Aby uchronić się przed ewentualną odpowiedzialnością menedżerowie muszą z wyprzedzeniem reagować na możliwość wystąpienia nieprawidłowości. Służyć temu mogą polityki, regulaminy wewnętrzne czy kodeksy postępowania, których zastosowanie i egzekwowanie może przyczyniać się do minimalizacji prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka, a jeśli już ono wystąpi do minimalizowania skutków jego wystąpienia. 

Produkt skierowany jest do:

 • przedsiębiorców, którym zależy na prowadzeniu działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami 
 • organizacji narażonych na ryzyka korupcyjne związane z prowadzoną działalnością biznesową, które chcą wdrożyć skuteczne systemy przeciwdziałania korupcji i nadużyciom
 • firm, wobec których prowadzone są postępowania kontrolne mogące skutkować nałożeniem administracyjnych kar finansowych 
 • spółek publicznych zobowiązanych do przestrzegania Kodeksu Dobrych Praktyk spółek notowanych na GPW

Jak możemy Ci pomóc?

Czego się możesz spodziewać?

 1. Przeprowadzimy audyt zakończony pisemnym raportem wskazujący na poziom zgodności Twojego przedsiębiorstwa 
 2. Wskażemy najlepsze praktyki pozwalające osiągnąć zgodność z przepisami
 3. Opracujemy i wdrożymy system zarządzania zgodnością 
 4. Przygotujemy niezbędne procedury wymagane przez właściwe przepisy prawa (polityk przeciwdziałania praniu pieniędzy, polityki ochrony danych osobowych)
 5. Będziemy reprezentować Twoją organizację na wypadek kontroli organów administracyjnych (kontrola CBA, kontrole podatkowe, inne)
 1. Dostępu do wszystkich dokumentów i historii sprawy 24/7
 2. Stałego kontakt z dedykowanym prawnikiem, który będzie prowadził Twoje sprawy
 3. Pełnej kontroli kosztów prowadzania sprawy oraz elastycznego sposobu rozliczeń
 4. Narzędzi komunikacji zapewniających najwyższy poziom bezpieczeństwa i poufności