Odpowiedzialność administracyjno-karna

Nasze usługi

Zabezpieczamy organizacje, jak również członków organów spółek kapitałowych w toczących się przeciwko nim postępowaniach o wymierzenie kar administracyjnych. Naszych Klientów reprezentujemy zarówno w postępowaniach przed organami administracji, jak również w postępowaniach przed sądami administracyjnymi.  

Coraz bardziej represyjne działania organów państwa i idące w ślad za nimi regulacje prawne przewidujące surowe kary administracyjne spowodowały, że odpowiedzialność administracyjna stała się bardzo realnym ryzykiem tak dla organizacji, jak również dla reprezentujących te organizacje menedżerów. W wielu dziedzinach gospodarki odpowiedzialność ta przybrała znacznie surowszy wymiar niż odpowiedzialność karna. Mając świadomość powyższych zjawisk jesteśmy gotowi reprezentować naszych Klientów w każdej fazie postępowania administracyjnego. 


Zakres pomocy

Świadczymy pomoc prawną tak organizacjom, jak również menedżerom w zakresie postępowań: 

  • o wymierzenie kar administracyjnych na rynkach finansowych 
  • o wymierzenie kar pieniężnych na rynku energetycznym 
  • o wymierzenie kar administracyjnych z tytułu naruszenia ustawy o gospodarowaniu odpadami 
  • o wymierzenie kar pieniężnych w zakresie naruszenia prawa antymonopolowego  
  • o wymierzenie kar administracyjnych z tytułu naruszenia ustawy prawo farmaceutyczne 
  • o wymierzenie kar administracyjnych na rynku telekomunikacyjnym 

Dla kogo?

Klienci indywidualni
Klienci instytucjonalni
Członkowie zarządów
Menedżerowie
Przedsiębiorcy
Spółki osobowe
Spółki kapitałowe
Osoby fizyczne
Szefowie działów prawnych
Prawnicy przedsiębiorstw
Członkowie rad nadzorczych