Odpowiedzialność cywilna

Oferujemy kompleksowe wsparcie dla menadżerów wszystkich szczebli w zakresie wszelkich spraw, w których może zaistnieć ich osobista odpowiedzialność cywilna, zwłaszcza finansowa, za skutki podejmowanych przez nich decyzji. Świadczymy pomoc prawną na każdym etapie związania menadżera z organizacją począwszy od sporządzenia lub zaopiniowania kontraktu menadżerskiego, a skończywszy na negocjacjach warunków zakończenia współpracy. W sytuacjach wątpliwych pomagamy dochować menedżerom należytej staranności i zminimalizować ryzyko pociągnięcia ich do odpowiedzialności cywilnej. Reprezentujemy menedżerów w sporach sądowych w tym zwłaszcza dotyczących odpowiedzialności za szkody wyrządzone spółce oraz za zobowiązania spółki wobec wierzycieli.  

W ramach naszej oferty udzielamy także porad w przedmiocie zabezpieczenia prywatnych majątków menedżerów, zwłaszcza członków zarządu spółek kapitałowych przed potencjalnymi wierzycielami zarządzanej spółki oraz pomagamy w przeprowadzeniu tego procesu. 

Członkowie naszego zespołu są nie tylko doskonale przygotowani merytorycznie, ale posiadają także praktyczne doświadczenia związane z funkcjonowaniem i prowadzeniem przedsiębiorstwa. Dzięki temu Kancelaria oferuje również stałe doradztwo prawne w zakresie funkcjonowania wszystkich rodzajów spółek zarówno osobowych jak i kapitałowych. 


Zakres pomocy

  • sporządzamy i opiniujemy  kontrakty menedżerskie 
  • doradzamy menedżerom w dochowaniu należytej staranności 
  • doradzamy menadżerom w zabezpieczeniu ich prywatnych majątków 
  • występujemy w sprawach związanych z tzw.  należytą starannością menedżera 
  • świadczymy pomoc prawną dla członków zarządu w sprawach odpowiedzialności związanej z wyrządzoną spółce szkodą 
  • reprezentujemy menedżerów w postępowaniach   związanych z odpowiedzialnością za zobowiązania spółki wobec wierzycieli (art. 299 KSH) 
  • pomagamy dochodzić roszczeń cywilnych od menedżerów w związku z pełnioną funkcją 
  • Świadczymy pomoc prawną w sprawach odpowiedzialności cywilnej likwidatorów, syndyków, nadzorców sądowych i doradców restrukturyzacyjnych  
  • reprezentujemy spółki w cywilnych i gospodarczych sporach sądowych 
  • świadczymy stałą obsługę prawną dla przedsiębiorców 

Dla kogo?

Klienci indywidualni
Klienci instytucjonalni
Członkowie zarządów
Menedżerowie
Przedsiębiorcy
Spółki osobowe
Spółki kapitałowe
Spółki publiczne
Osoby fizyczne