Spory regulacyjne

Strona testowa

Duża liczba przepisów prawnych dotyczących obrotu gospodarczego, a także wciąż rosnąca ich liczba oraz częstotliwość zmian prawa powoduje, że podmioty gospodarcze narażone są na ryzyka, w tym ryzyko poniesienia wysokich kar finansowych. Mogą to być  :

 • kara pieniężna nałożona na organizacje i członków zarządu

 • kary pieniężne nałożone na członków rady nadzorczej 

 • utratą uprawnień do prowadzenie działalności gospodarczej 

 • blokadą rachunków bankowych i paraliżem przedsiębiorstwa

Wszystkie te czynniki sprawiają, że organizacje coraz częściej decydują się na wprowadzenie w swoich strukturach systemów zarządzania zgodnością oraz procedur mających zapobiegać powstawaniu ryzyk. 

Nasze doświadczenie oraz interdyscyplinarna wiedza pozwalają na wdrożenie procedur oraz mechanizmów zapewniających funkcjonowanie przedsiębiorstw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, co przekłada się na maksymalny poziom bezpieczeństwa w organizacjach. 

Doradzamy naszym klientom w jaki sposób spełnić wymogi regulacyjne w ramach prowadzonej działalności. Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach kontrolnych lub na etapie sporu sądowo administracyjnego.

Zakres pomocy

 • przeprowadzanie audytów otoczenia prawnego organizacji mające zapewnić identyfikację ryzyk oraz sposób zabezpieczenia się przed ryzykami
 • bieżące i strategiczne doradztwo dla firm i przedsiębiorstw oraz dla członków organów zarządzających w zakresie zgodności 
 • przygotowywanie i wdrożenia kompleksowych procedur compliance związanych z prowadzoną działalnością z uwzględnieniem w szczególności ryzyk karnych, w tym na tle korupcyjnym, prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, karuzel podatkowych, kradzieży
 • sporządzenie opinii prawnych dotyczących wybranych regulacji prawnych w zakresie zapewnienia zgodności prowadzonej działalności gospodarczej 
 • doradztwo o charakterze procesowym w zakresie postępowań karnych i administracyjnych 
 • pomoc w postępowaniach wewnętrznych służących wyjaśnieniu nieprawidłowości generujących ryzyka dla organizacji i ich organów 
 • prowadzenie szkoleń, dla przedsiębiorstw, członków organów organizacji oraz compliance officerów, w szczególności w zakresie ryzyk karnoprawnych i karnych skarbowych występujących w organizacjach, jak również w zakresie ochrony majątku przedsiębiorstwa

Dla kogo?

Klienci indywidualni
Banki
Firmy IT
Klienci instytucjonalni
Jednostki samorządowe
Członkowie zarządów
Menedżerowie

Kontakt

Robert Gniezdzia - Radca Prawny | Partner

Robert Gniezdzia


Chmielniak Adwokaci