Spory regulacyjne & Compliance

Strona testowa

Mnogość i różnorodność regulacji prawnych dotyczących obrotu gospodarczego, a także wciąż rosnąca ich liczba oraz częstotliwość zmian prawa powoduje, że podmioty gospodarcze w sposób ciągły narażone są na różnorakie ryzyka. Skutkować one mogą:

  • surowymi karami pieniężnymi dla organizacji i członków organów organizacji 

  • utratą uprawnień do prowadzenie działalności gospodarczej 

  • blokadą rachunków bankowych i paraliżem przedsiębiorców

Wszystkie te czynniki sprawiają, że organizacje coraz częściej decydują się na wprowadzenie w swoich strukturach systemów zarządzania zgodnością oraz procedur mających zapobiegać powstawaniu ryzyk. 

Nasze doświadczenie oraz interdyscyplinarna wiedza pozwalają na wdrożenie procedur oraz mechanizmów zapewniających funkcjonowanie przedsiębiorstw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, co przekłada się na maksymalny poziom bezpieczeństwa w organizacjach. 

Doradzamy naszym klientom w jaki sposób spełnić wymogi regulacyjne w ramach prowadzonej działalności oraz reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach kontrolnych lub na etapie sporu sądowo administracyjnego.

Zakres pomocy

  • przeprowadzanie audytów otoczenia prawnego organizacji mające zapewnić identyfikację ryzyk oraz sposób zabezpieczenia się przed ryzykami
  • bieżące i strategiczne doradztwo dla firm i przedsiębiorstw oraz dla członków organów zarządzających w zakresie zgodności 
  • przygotowywanie i wdrożenia kompleksowych procedur compliance związanych z prowadzoną działalnością z uwzględnieniem w szczególności ryzyk karnych, w tym na tle korupcyjnym, prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, karuzel podatkowych, kradzieży
  • sporządzenie opinii prawnych dotyczących wybranych regulacji prawnych w zakresie zapewnienia zgodności prowadzonej działalności gospodarczej 
  • doradztwo o charakterze procesowym w zakresie postępowań karnych i administracyjnych 
  • pomoc w postępowaniach wewnętrznych służących wyjaśnieniu nieprawidłowości generujących ryzyka dla organizacji i ich organów 
  • prowadzenie szkoleń, dla przedsiębiorstw, członków organów organizacji oraz compliance officerów, w szczególności w zakresie ryzyk karnoprawnych i karnych skarbowych występujących w organizacjach, jak również w zakresie ochrony majątku przedsiębiorstwa

Dla kogo?

Klienci indywidualni
Banki
Firmy IT
Klienci instytucjonalni
Jednostki samorządowe
Członkowie zarządów
Menedżerowie

Kontakt

Robert Gniezdzia - Radca Prawny | Partner

Robert Gniezdzia


Chmielniak Adwokaci