Ochrona sygnalistów

Pojęcie sygnalisty już niedługo wejdzie na stałe do porządku prawnego a rola sygnalistów w obrocie gospodarczym będzie stale rosła. Wynika to z konieczność implementacji przez Polskę postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 23 października 2019 r.w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia praw Unii, która nakładana przedsiębiorców zatrudniających powyżej 50 pracowników obowiązek wdrożenia systemu obsługi zgłoszeń dokonywanych przez sygnalistów oraz zasad związanych z ochroną osób dokonujących zgłoszenia przed działaniami odwetowymi. 

Kim jest sygnalista?

Sygnalista (ang. whisteblower) to osoba, która z uwagi na posiadane informacje dokonuje zgłoszenia zauważonych nieprawidłowości. Status sygnalisty uzyska osoba, która dokonuje zgłoszenia różnego rodzaju nieprawidłowości, które powinny mieć oparcie w faktach, a które stanowić mogą działania lub zaniechania niezgodne z prawem a przez to, w interesie publicznym jest, aby w odpowiedni sposób identyfikować i wykrywać takie zachowania a także przeciwdziałać im na przyszłość.

Dyrektywa o sygnalistach nakłada nowe obowiązki na przedsiębiorców. Podmioty zatrudniające powyżej 50 pracowników muszą;  

  1. wdrożyć kanały przyjmowania zgłoszeń pozwalających na ochronę poufności tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia 
  2. wyznaczyć bezstronną osobę (lub osoby) odpowiedzialną za rozpatrywanie zgłoszeń i podejmowanie działań następczych z zachowaniem należytej staranności 
  3. zapewniać rozpatrywanie nadesłanych zgłoszeń i przekazywanie informacji zwrotnych w rozsądnym terminie
  4. zapewnić zrozumiałe i łatwo dostępne informacje na temat procedur na potrzeby dokonywania zgłoszeń zewnętrznych do właściwych organów 


Termin implementacji Dyrektywy upływa 17 grudnia 2021r. 

Zakres pomocy

  • zaprojektowanie kanałów zgłaszania nieprawidłowości w organizacji 
  • opracowanie i wdrożenie procedur i regulacji wewnętrznych związanych z obsługą zgłoszeń
  • wskazanie schematów decyzyjnych umożliwiających zachowanie bezstronności i obiektywizmu 
  • rozpatrywanie zgłoszeń płynących od sygnalistów 
  • prowadzenie postępowań wyjaśniających 
  • monitorowanie i nadzór nad procesem ochrony sygnalistów 

Dla kogo?

Banki
Firmy IT
Klienci instytucjonalni
Przedsiębiorcy
Spółki osobowe
Spółki kapitałowe
Fundacje
Stowarzyszenia
Spółki publiczne

Kontakt

Robert Gniezdzia - Radca Prawny | Partner

Robert Gniezdzia


Chmielniak Adwokaci