Przewiń do treści

dr hab. prof. UŚ Jarosław Zagrodnik

Radca Prawny | Of counsel

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Śląskiego. Ekspert Krajowej Rady Radców Prawnych w zakresie prawa karnego procesowego, prawa i procesu karnego skarbowego oraz odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

prof. Jarosław Zagrodnik reprezentuje klientów w postępowaniach karnych skarbowych i karnych gospodarczych, jak również świadczy pomoc prawną związaną z odpowiedzialnością podmiotów zbiorowych na gruncie prawa. Doradza i świadczy pomoc prawną jako obrońca lub pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych w procesach karnych. Autor licznych publikacji naukowych i komentarzy z zakresu procesu karnego i prawa karnego skarbowego.

W ramach aktywności naukowej zajmuje się w szczególności problematyką przebiegu procesu karnego, metodyką pracy obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych i karnych skarbowych, prawami pokrzywdzonego w procesie karnym, a także zagadnieniami z obszaru prawa i procesu karnego skarbowego oraz odpowiedzialności karnej na gruncie prawa autorskiego. Kierownik Studiów na WPiA Uniwersytetu Śląskiego. Rzecznik Dyscyplinarny ds. Doktorantów UŚ, współredaktor czasopisma „Problemy Prawa Karnego”

Literatura Naukowa

 • Kodeks postępowania karnego. Komentarz praktyczny do nowelizacji 2019, redaktor naukowy, Wolters Kluwer, 2020
 • Kodeks karny skarbowy. Komentarz (współautor dr hab. L.Wilk), Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2007 (ISBN 978-83-7483-444-5), s. 500-870 + XIII;
 • Proces karny. Przebieg postępowania (współautorzy: K.Marszał, S.Stachowiak, K.Sychta, K.Zgryzek), Katowice 2008 (ISBN 83-85641-58-0), dział XIII – Postępowania szczególne (s. 145-187) i dział XVII – Postępowanie w sprawach karnych w stosunkach międzynarod
 • Prawo karne skarbowe. Studia prawnicze (współaut. L.Wilk) – Część II. Proces karny skarbowy, Warszawa 2009, s. 245-685;
 • Proces karny. Przebieg postępowania (współautorzy: R.Koper, K.Marszał, R.Netczuk, K.Sychta, K.Zgryzek), pod red. K.Marszała, Katowice 2012 (ISBN 978-83-85641-61-0), dział XI – Postępowanie przygotowawcze (s. 11-98) i dział XVII – Postępowanie w sprawach
 • Komentarz do Kodeksu karnego skarbowego (współautor L.Wilk), Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2014 (wyd. II, istotnie poprawione z uwzględnienie noweli z września 2013 r.),
 • Tytuł II (Postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe) i
  Studia Prawnicze – Prawo i proces karny skarbowy (współautor L.Wilk), Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2015 (pozycja ukazała się drukiem w grudniu 2014 r. w wersji istotnie zmienionej, uwzględniającej nowelizację k.p.k. z września 2013 r.), s. 249-811 + XX;
 • Komentarz do Kodeksu karnego skarbowego (współautor L.Wilk), Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2016 (wyd. III, istotnie poprawione z uwzględnieniem noweli z 11 marca 2016 r.),
 • Tytuł II (Postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe)
 • Komentarz do Kodeksu postępowania karnego pod red. J.Skorupki, Objaśnienia do art. 365-424 (współautor R.Ponikowski), Warszawa 2016, Wydawnictwo C.H.Beck, s. 672-863;
 • Proces karny (red. K.Marszał, J.Zagrodnik), Warszawa 2017, ss. 55-75, 169-277, 481-556, 757-800
 • Komentarz do Kodeksu karnego skarbowego (współautor L.Wilk), Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2018 (wyd. III, istotnie poprawione z uwzględnieniem noweli z 11 marca 2016 r.),
  Tytuł II (Postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe)
 • Komentarz do Kodeksu postępowania karnego pod red. J.Skorupki, Objaśnienia do art. 365-424 (współautor R.Ponikowski), Warszawa 2018, Wydawnictwo C.H.Beck; s. 897-1096; rozdziały 43-47
 • Metodyka pracy obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych i sprawach karnych skarbowych, Warszawa 2016, Wyd. II (zaktualizowane, uwzględniające wielką nowelę KPK z 11 marca 2016 r.; zarazem pierwsze na rynku wydawniczym opracowanie przedstawiające ocenę i
 • Rola pełnomocnika pokrzywdzonego w toku wstępnego badania sprawy w konsensualnym modelu postępowania sądowego, Radca Prawny 2015, nr 4, s. 134-158;

Publikacje w prasie i komentarze prasowe

 • Będzie szybciej, tylko czy na pewno rzetelniej, (w:) Rzeczpospolita 15 stycznia 2019 r.,
 • Niech prawo oduczy nienawiści (współautor dr M.Woiński), Rzeczpospolita, 18 czerwca 2019 r., Rzecz o prawie
 • Pojęcie „pobrania podatku” w kontekście odpowiedzialności karnoskarbowej płatnika, Palestra 2017, nr 12, s. 45-52, j.polski, ISSN: 0031-0344;
 • Udział prokuratora w postępowaniu sądowym wszczętym przez oskarżyciela posiłkowego subsydiarnego, Prok. i Pr. 2017, nr 2, s. 5-17;
 • Zasadnicze tendencje we współczesnej polityce kryminalnej w zakresie zwalczania drobnej przestępczości, Państwo i Prawo 2016, nr 6, s. 60-78;
 • Problem doręczania pism procesowych uczestnikowi procesu karnego, wobec którego ogłoszono upadłość (przyczynek do analizy zakresu obowiązków syndyka masy upadłości), Doradca Restrukturyzacyjny 2016, nr 1, s. 56-63;
 • Hierarchia odmian rodzajowych przebiegu procesu karnego skarbowego w świetle noweli wrześniowej, Prok. i Prawo 2015, nr 5, s. 98-108;
 • Kontradyktoryjność jako wyznacznik formy procesu karnego (rozważania na tle zmiany modelu rozprawy głównej w nowelizacji wrześniowej), Palestra 2014, nr 11-12, s. 20-33;
 • O pojęciu „wymiar sprawiedliwości” w kontekście umorzenia postępowania przygotowawczego na wniosek pokrzywdzonego (art. 59 a k.k.), Iustitia 2015, nr 2, s.

Wydarzenia z moim udziałem

26/04/2021 Konferencje

Odpowiedzialność członków zarządu – konferencja online

Robert Gniezdzia i Łukasz Chmielniak na konferencji online…