Przewiń do treści
04/12/2021 Robert Gniezdzia

Zbrodnia vatowska – co to jest?

Zbrodnia vatowska co to znaczny?

Podatek od towarów i usług (VAT) jest podstawowym źródłem wpływów do budżetu państwa. Nie ma więc czemu dziwić, że zarówno ustawodawca, jak i organy ścigania przywiązują stosunkowo dużą wagę do ścigania różnego rodzaju przestępstw mających na celu wyłudzanie podatku VAT. Należy do nich zbrodnia vatowska – w ramach której ustawodawca penalizuje najcięższe przestępstwa przeciwko prawdziwości faktur. Na czym dokładnie polega to przestępstwo? Odpowiedź na to pytanie może być szczególnie istotna dla wszystkich oskarżonych o popełnienie czynu przeciwko prawdziwości faktur.

Zbrodnia vatowska – na czym polega?

W prawie karnym ustawodawca bardzo często sięga do rozwiązania, które polega na określaniu podstawowego typu czynu zabronionego oraz jego typów kwalifikowanych lub uprzywilejowanych. W pierwszym przypadku chodzi – mówiąc najogólniej – o najbardziej typowe przykłady przestępstw. Natomiast ich typu kwalifikowane to takie rodzaje danego czynu zabronionego, które – z różnych względów, najczęściej związanych z ich „ciężkością” – podlegają surowszej odpowiedzialności karnej. Sprawcy zaś przestępstwa w jego typie uprzywilejowanym mogą liczyć na łagodniejsze sankcje. Podział ten znajduje zastosowanie także do przestępstw polegających na fałszowaniu faktur.

Do najcięższych z nich należy tzw. zbrodnia vatowska, określona w art. 277a Kodeksu karnego. Jest to typ kwalifikowany przestępstw polegających na – ujmując rzecz w skrócie – na sfałszowaniu faktury. Ze zbrodnią fakturową mamy do czynienia wówczas, gdy takie faktury (lub faktura) została wystawiona na kwotę przekraczającą dziesięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości, a więc na przeszło 10 000 000 zł. Dla popełnienia tego przestępstwa nie ma znaczenia faktyczna wartość towarów lub usług, na które opiewa nieprawdziwa faktura, a nawet ich istnienie. Jednak zbrodnię fakturą można popełnić jedynie umyślnie.

Art.  277a.  

1.  Kto dopuszcza się przestępstwa określonego w art. 270a § 1 albo art. 271a § 1 wobec faktury lub faktur, zawierających kwotę należności ogółem, której wartość lub łączna wartość jest większa niż dziesięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolności.

2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w § 1 podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.

Chodzi oczywiście, w pewnym uproszczeniu, o przestępstwa fałszowania faktur, wprowadzania do obrotu nierzetelnych faktu i posługiwania się takimi fakturami.

Sąd w określonych przypadkach może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary dla sprawcy dopuszczającego się  zbrodni vatowskiej. Nadzwyczajne złagodzenie kary przy zbrodni vatowskiej wiąże się między innymi ze zwrotem korzyści majątkowej osiągniętej z popełnienia tego przestępstwa w całości lub części. Dodatkowo przesłanką stosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary jest także fakt, że sprawca zawiadomił o przestępstwie organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa, a także wskazał czyny pozostające w związku z popełnionym przez niego przestępstwem i ich sprawców, zanim organ ten o nich się dowiedział.

Odpowiedzialność za popełnienie zbrodni vatowskiej

Za popełnienie wskazanego powyżej przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy, niż pięć lat albo kara 25 lat pozbawienia wolności. Ze względu na wysokość zagrożenia karą przestępstwo to – zgodnie z terminologią przyjętą w Kodeksie karnym – ma charakter zbrodni, co z kolei daje podstawę dla określenia „zbrodnia fakturowa”. Oczywiście także w tym przypadku znajdą zastosowanie ogólne dyrektywy wymiaru kary, a więc oskarżenie o popełnienie zbrodni fakturowej, czy nawet sformułowanie w akcie oskarżenia wniosku o wymierzenie oskarżonemu określonej kary, w żadnym wypadku nie przesądzają o odpowiedzialności karnej i sankcji za nią. Dlatego w ramach postępowania przygotowawczego, a następnie przed sądem warto podjąć obronę, przytaczając wszelkie okoliczności – prawne i faktyczne – na swoją rzecz.

Przestępstwa dotyczące obrotu gospodarczego – w tym także zbrodnia vatowska – zawsze należą do trudnych, skomplikowanych i wieloaspektowych zagadnień. Dlatego dany czyn można rozpatrywać z wielu punktów widzenia – w tym z o wiele korzystniejszej perspektywy, niż czyni to oskarżyciel. Oskarżony powinien mieć tego świadomość, a przede wszystkim – chociażby korzystają z pomocy doświadczonego prawnika specjalizującego się w przestępstwach gospodarczych – umiejętne wykorzystywać wszelkie okoliczności świadczące na jego rzecz. W końcu od właściwie prowadzonej obrony może zależeć zarówno samo poniesienie odpowiedzialności karnej – nie wolno zapominać, że przed sądem można uzyskać także uniewinnienie – jak i ewentualny wymiar kary.

Zapraszam do kontaktu – r.pr. Robert Gniezdzia


Dodaj komentarz

Powiązane wpisy

12/01/2022 Robert Gniezdzia

Przestępstwo oszustwa – na czym polega

Na czym polega przestępstwo oszustwa? Kodeks karny w swoim art. 286 § 1 stanowi, że określonej w tym przepisie karze podlega ten, kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania. Aby dobrze… Czytaj dalej

13/11/2021 Robert Gniezdzia

Fałszywe paszporty covidowe

Fałszywe certyfikaty szczepień na COVID  Wiadomo, że wystawienie fałszywego certyfikatu przyjęcia szczepionki przeciwko COVID-19 sprzeciwia się prawu, jednak zdarzenie to można oceniać z wielu punktów widzenia – nie zapominając, że zarówno na korzyść, jak i przeciwko oskarżonemu o taki czyn może świadczyć szereg okoliczności. Natomiast do przyjęcia prawidłowej kwalifikacji prawnej czynu polegającego na sfałszowaniu certyfikatu… Czytaj dalej

27/10/2021 Robert Gniezdzia

Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności za przestępstwo skarbowe

Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności (karze) w Kodeksie karnym skarbowym Oskarżony o przestępstwo – w tym przestępstwo skarbowe – może przyjąć różnorodne strategie obrony. Zawsze powinny być one dostosowane do okoliczności danego przypadku, a zwłaszcza adekwatne do dowodów zebranych przez organ prowadzący sprawę karną. Spośród wielu możliwości warto rozważyć dobrowolne poddanie się karze, które jest swego rodzaju… Czytaj dalej