Specjalizacje

Compliance

Nasze doświadczenie wynikające z prowadzenia setek spraw karnych gospodarczych, skarbowych oraz znajomości biznesu i zasad działania organizacji pozwala nam na skuteczne doradztwo compliance i prawidłową identyfikację ryzyk.   

Compliance - co to jest?

Compliance oznacza zgodność z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulacjami organizacji i innymi dobrymi praktykami dobrowolnie przyjętymi przez przedsiębiorstwo.  

Compliance w przedsiębiorstwach i korporacjach

Compliance obejmuje wprowadzenie w organizacji procedur, mających na celu ochronę organizacji przed ryzykiem wystąpienia w przedsiębiorstwie czy grupie przedsiębiorstw nieprawidłowości związanych z nieprzestrzeganiem przepisów prawa i wewnętrznych regulacji.  

Wśród procedur przewidujących sposoby postępowania w określonych przypadkach w celu zminimalizowania ryzyka braku zgodności organizacji z przepisami prawa lub innymi regulacjami, można wyróżnić następujący pakiet regulacji compliance: 

 • procedura antykorupcyjna (w tym regulacje w zakresie upominków, darowizn oraz sponsoringu),
 • procedura w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,  
 • procedura dotycząca odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,  
 • procedura dotycząca weryfikacji kontrahentów (kluczowa również z uwagi na zapobieganie naruszeniom w obszarze podatkowym jak i zapobieganie związanym z tym przestępstwom karnym skarbowym),
 • transparentność podatkowa,
 • procedura dotycząca bezpieczeństwa i higieny pracy,  
 • procedury antymobbingowe i przeciwdziałania dyskryminacji,
 • procedura dotycząca ochrony danych osobowych,
 • procedura zachowania w przypadku kontroli organów ścigania,
 • procedura prowadzenia dokumentacji i sprawozdawczości wewnętrznej,
 • procedura informowania o nieprawidłowościach oraz ochrony osób zgłaszających nieprawidłowości (ochrona sygnalistów),
 • procedura prowadzenia postępowań wyjaśniających, tzw. „prywatnych dochodzeń”, na potrzeby zgromadzenia materiału o znaczeniu dowodowym w wymiarze prawnokarnym,
 • procedura w zakresie bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych.

 W zależności od profilu działalności danego przedsiębiorstwa, niezbędne może być opracowanie innych jeszcze procedur odnoszących się do przepisów szczegółowych. Przykładowo można dodatkowo wskazać na następujące procedury:  

 • procedura dotycząca ochrony środowiska,  
 • procedura dotycząca Prawa zamówień publicznych,  
 • procedura dotycząca bezpieczeństwa produktów i ich zgodność z wymogami. 

Co oferuje kancelaria w zakresie compliance?

Oferujemy wsparcie Twojej organizacji poprzez: 

 • zlokalizowanie występujących lub potencjalnych ryzyk braku zgodności z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi organizacji, w tym w zakresie ESG przy uwzględnieniu obszaru i specyfiki działalności przedsiębiorstwa,
 • audyt funkcjonujących w organizacji procedur dotyczących compliance oraz ich aktualizację i uzupełnienie,
 • opracowanie kompleksowych procedur w zakresie systemu zarządzania zgodnością i ryzykiem w organizacji z uwzględnieniem obszaru i specyfiki działania przedsiębiorstwa, 
 • zaprojektowanie wewnętrznej procedury zgłaszania nieprawidłowości (whistleblowing) i postępowania wyjaśniającego zgłoszeń dotyczących nieprawidłowości, 
 • szkolenia dotyczące ryzyka jakie może wystąpić w obszarze działalności organizacji, podejmowania działań mających na celu zapobieganie ewentualnym naruszeniom i zapewniania zgodności z przepisami oraz skutków dla organizacji i jej kadry zarządzającej związanych z potencjalnym brakiem zgodności, 
 • przeprowadzanie audytów compliance w zakresie przestrzegania przepisów prawa oraz obowiązujących w organizacji procedur compliance, 
 • kompleksową i stałą współpracę z działem compliance w organizacji, 
 • udział w dochodzeniach wewnętrznych w razie podejrzenia nadużyć – forensic prawny, 
 • doradztwo i reprezentację organizacji lub jej kadry zarządzającej w sprawach dotyczących przestępstw gospodarczych, przestępstw karnych skarbowych, postępowań regulacyjnych, postępowań prowadzonych przez organy ścigania, organy administracyjne oraz podatkowe. 

Jak wygląda współpraca z kancelarią Chmielniak Adwokaci w obszarze compliance?

W ramach współpracy w obszarze compliance naszym Klientom zapewniamy: 

 • identyfikację ryzyk, na które jest narażona organizacja, z uwzględnieniem specyfiki i obszaru działalności organizacji, 
 • weryfikację funkcjonujących w organizacji procedur compliance oraz ich aktualizację i uzupełnienie, 
 • opracowanie i wdrożenie dopasowanej do potrzeb organizacji kompleksowej procedury compliance oraz jej cykliczną aktualizację,  
 • zgodność funkcjonowania przedsiębiorstwa z przepisami krajowymi jak i regulacjami unijnymi i przestrzeganie wynikających stąd obowiązków, 
 • opracowanie i wdrożenie wewnętrznej procedury zgłoszenia naruszeń, dochodzeń wewnętrznych oraz ochronę sygnalistów organizacji, 
 • szkolenia kadry zarządzającej oraz pracowników organizacji, 
 • wsparcie w przypadku ewentualnych kontroli lub postępowań, w szczególności karnych, prowadzonych względem organizacji oraz jej kadry zarządzającej,
 • podniesienie poziomu bezpieczeństwa prowadzenia działalności przez organizację oraz ochronę jej kadry zarządzającej,
 • zbudowanie wizerunku rzetelnego i godnego zaufania kontrahenta. 

Compliance - dlaczego warto wybrać Chmielniak Adwokaci? 

Częste zmiany regulacji prawnych nakładają na przedsiębiorców liczne obowiązki, których naruszenie może skutkować odpowiedzialnością organizacji oraz jej kadry zarządzającej na różnych polach, w tym odpowiedzialnością karną, karną skarbową, podatkową, etc. Skutkuje to potrzebą funkcjonowania w organizacji kompleksowych rozwiązań proceduralnych w zakresie zarządzania ryzykiem i zgodności działalności przedsiębiorstwa z prawem, których celem jest zapewnienie funkcjonowania przedsiębiorstwa zgodnie z przepisami prawa.  

Eksperci z naszej kancelarii opracują i wdrożą w Twojej organizacji procedury skrojone na miarę, dzięki czemu system compliance Twojej organizacji będzie: 

 • skutecznie funkcjonował, zamiast stanowić tylko zbiór niezrozumiałych i nienadających się do stosowania procedur,  
 • dostosowany do potrzeb i zakresu działalności Twojej organizacji, zamiast stanowić ogólnikowy i nieprzystający do specyfiki Twoje organizacji zbiór regulacji,
 • zapewniał realną ochronę przedsiębiorstwa i jego kadry zarządzającej w zidentyfikowanych obszarach ryzyka, zamiast rozwiązań istniejących jedynie na papierze, które w razie ryzyka wystąpienia naruszenia nie zadziałają. 

Nasza wiedza i doświadczenie w obszarze compliance pozwoli szybko i skutecznie zminimalizować ryzyko braku zgodności Twojej organizacji z regulacjami prawnymi oraz odpowiedzialności karnej czy finansowej z tym związanej. 

Jakie usługi oferuje kancelaria Chmielniak Adwokaci w zakresie compliance? 

Nasza kancelaria oferuje szeroki zakres usług w obszarze compliance. Poniżej zobaczy przykłady przypadków, w których możemy wesprzeć Twoją organizację. 

CASE STUDY
KOMPLEKSOWE OPRACOWANIE ORAZ WDROŻENIE PROCEDUR COMPLIANCE

Opracowaliśmy oraz wdrożyliśmy procedury compliance w znaczącej grupie spółek z branży górniczej oraz energii odnawialnej. Z uwagi na fakt, że procedury compliance odnosiły się do grupy, w skład której wchodzi znaczna ilość podmiotów, nasza praca wymagała uwzględnienia obszaru i specyfiki działania poszczególnych przedsiębiorstw z grupy. 

WDROŻENIE PROCEDURY AML

Zespół ekspertów z Kancelarii Chmielniak Adwokaci zajmuje się wdrożeniem procedur AML w instytucjach obowiązanych celem zapewnienia im zgodności z nowymi przepisami dotyczącymi przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Kancelaria Chmielniak Adwokaci została wybrana do wdrożenia stosownych procedur m.in. w dużej spółce działającej na rynku wydawniczym. 

AUDYT PRAWNY

Prowadziliśmy audyt pod kątem karnym w grupie spółek z sektora medycznego, w tym w znaczącej polskiej spółce z tego sektora. Audyt prowadzony był pod kątem oszustw, prowadzenia nierzetelnej dokumentacji księgowej, fałszerstwa dokumentów oraz działania na szkodę spółki przez jej byłych menedżerów.

Newsletter
Bądź na bieżąco w obszarze prawa karnego dla biznesu.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Szybki kontakt