Specjalizacje
Compliance

Ochrona sygnalistów

Do 17 grudnia 2021 roku Polska miała czas na implementację Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii - tzw. dyrektywę o sygnalistach. Mimo że w dalszym ciągu toczą się prace nad ustawą o ochronie sygnalistów, nieuniknione jest jej wejście w życie. Jeżeli jesteś pracodawcą, powinieneś zapoznać się z obowiązkami wynikającymi ze wskazanych regulacji. Niewywiązanie się z tych obowiązków jest zagrożone surową odpowiedzialnością. Projekt ustawy o sygnalistach przewiduje nawet karę pozbawienia wolności.  

Dyrektywa o ochronie sygnalistów w polskim prawie – co zawiera i jakie obowiązki nakłada na podmioty?

Celem dyrektywy o ochronie sygnalistów (a docelowo polskiej ustawy o ochronie sygnalistów) jest ochrona osób zgłaszających nieprawidłowości w przedsiębiorstwie przed działaniami odwetowymi. 

Projekt ustawy o ochronie sygnalistów przewiduje terminy w jakich podmioty powinny ustalić wewnętrzną procedurę dotyczącą ochrony sygnalistów. W przypadku podmiotów publicznych oraz podmiotów prywatnych, na rzecz których wykonuje pracę co najmniej 250 osób, procedura powinna zostać opracowana w ciągu 2 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. W przypadku podmiotów prywatnych, na rzecz których wykonuje pracę co najmniej 50 i mniej niż 250 osób, obowiązek taki należy wykonać do dnia 17 grudnia 2023 r. Oznacza to, że już dziś warto rozpocząć prace nad opracowaniem i wdrożeniem wewnętrznej procedury. 

Sygnalista (ang. whistleblower) - kto to jest? 

Status sygnalisty i wynikającą stąd ochronę może uzyskać osoba, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa związanego z jej pracą lub współpracą z firmą czy innym podmiotem. Sygnalistą może być osoba zaangażowana w działalność firmy, nie musi to być jej pracownik. 

Sygnalizowane mogą być nie tylko informacje dotyczące już dokonanych naruszeń prawa. Zgłaszane może być również uzasadnione podejrzenia, że naruszenie miało miejsce, próby ukrycia naruszeń, a nawet potencjalne i prawdopodobne naruszenia. 

Whistleblower może zgłaszać naruszenia wewnątrz i na zewnątrz organizacji (np. do wyznaczonego organu). Podlegające zgłoszeniu nieprawidłowości mogą dotyczyć naruszeń związanych z kwestiami finansowymi, publicznymi, ochroną zdrowia i środowiska, ochroną danych wrażliwych i osobowych, ochroną żywności, cyberprzestępstwami, etc. 

Ochrona sygnalistów (ang. whistleblowing) - co to jest i kogo dotyczy? 

Regulacje dotyczące ochrony sygnalistów mają dotyczyć podmiotów publicznych, a także prywatnych, na rzecz których świadczy pracę co najmniej 50 osób. Ochrona sygnalistów obejmuje zapewnienie przez organizacje kanałów zgłaszania oraz mechanizmów chroniących sygnalistów, a także spójny proces obsługi zgłoszeń i komunikacji. Pracodawca ma obowiązek chronić tożsamość i zabezpieczyć interesy sygnalisty przed negatywnymi skutkami sygnalizowania.  

Ochrona prawna sygnalistów obowiązuje od momentu poinformowania o nieprawidłowościach. Sygnalista w firmie chroniony jest przed represjami, w tym zwolnieniem z pracy, degradacją, zmianą miejsca pracy, obniżeniem wynagrodzenia, etc. 

Whisteblowing obejmuje również ochronę tożsamości sygnalisty. Ochrona taka dotyczy okresu tak po dokonaniu samego zgłoszenia, jak i w trakcie toczącego się postępowania, będącym następstwem złożenia informacji o naruszeniu prawa. 

REFERENCJA NASZEGO KLIENTA
WWW.LEGAL500.COM

LEGAL500 - 2021

‘Fully professional and reliable team of people. Open communication, flexible cooperation, exceptional trust standards and flexible customer focused business model.’
legal-500

Jakie działania podejmie kancelaria Chmielniak Adwokaci w zakresie usługi ochrony sygnalistów? 

Dyrektywa o ochronie sygnalistów (a niebawem zapewne ustawa o ochronie sygnalistów) nakłada na przedsiębiorców daleko idące obowiązki w zakresie ochrony sygnalistów. Aby Twoja organizacja mogła sprostać stawianym przed nią wymaganiom, Kancelaria Chmielniak Adwokaci oferuje wsparcie w następujących obszarach: 

  • opracowanie wewnętrznej procedury i dokumentacji zgodnej z regulacjami prawnymi,
  • wdrożenie wewnętrznej procedury dotyczącej ochrony sygnalistów, 
  • zaprojektowanie procesu zgłaszania, przyjmowania oraz obsługi zgłoszeń potencjalnych naruszeń, 
  • ustalenie bezpiecznych i anonimowych kanałów dokonywania zgłoszeń potencjalnych naruszeń, 
  • przeprowadzanie szkoleń (wstępnego oraz okresowych) z zakresu ochrony sygnalistów i wewnętrznych regulacji,  
  • nadzór nad procedurą i dokumentacją wewnętrzną dotyczącą ochrony sygnalistów,  
  • przeprowadzanie wewnętrznych audytów dotyczących realizacji obowiązków w zakresie whisteblowing oraz funkcjonowania kanału zgłoszeń,  
  • doradztwo w zakresie obsługi zgłoszeń nieprawidłowości oraz pomoc w wyznaczeniu osoby/zespołu do obsługi zgłoszeń, 
  • kompleksowe wsparcie w wyjaśnianiu potencjalnych naruszeń zgłaszanych przez sygnalistów. 

Dlaczego warto skorzystać ze wsparcia naszej kancelarii w obszarze ochrony sygnalistów? 

Kancelaria Chmielniak Adwokaci zapewnia kompleksowe usługi z zakresu ochrony sygnalistów, które obejmują przygotowanie i wdrożenie wewnętrznych procedur oraz kanałów zgłaszania potencjalnych naruszeń.

Nasi eksperci zapewnią wsparcie Twojej organizacji przy weryfikacji zgłoszeń i wyjaśnianiu potencjalnych naruszeń. Zapewniamy również doradztwo przy podejmowaniu działań następczych. Aby prawidłowo wywiązać się z obowiązków nakładanych na organizacje w zakresie ochrony sygnalistów, nie wystarczy tylko posiadać spisaną procedurę. Niezbędne jest, aby procedura wewnętrzna oraz ustalone kanały anonimowego zgłaszania naruszeń dobrze i sprawnie funkcjonowały.

Specjaliści z naszej kancelarii zapewnią opracowanie i wdrożenie skutecznej procedury oraz wsparcie przy wyjaśnianiu zgłoszeń dotyczących potencjalnych naruszeń. Dzięki temu Twoja organizacja będzie działać w zgodzie z wymogami prawnymi w tym względzie oraz zminimalizuje ryzyko odpowiedzialności związanej z niezapewnieniem lub brakiem zapewnienia należytej ochrony sygnalistów.


Newsletter
Bądź na bieżąco w obszarze prawa karnego dla biznesu

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Szybki kontakt